شنبه، تیر ۰۳، ۱۳۹۱

مسئول اصلی افول جنبش سبز کيست؟ حميد فرخنده

حميد فرخنده
نقد فعاليت‌ها و موضع‌گيری‌های "شورای هماهنگی راه سبز اميد" و ديگر اشخاص يا عوامل سياسی که در افت و خيزهای جنبش سبز مؤثر بوده و هستند در جای خود کاری است شايسته و حتی ضروری، اما نبايد نقش اصلی در حيات و تداوم جنبش‌ها که همانا حضور مردم در آن‌هاست را ناديده بگيرد

۱ نظر:

ناشناس گفت...

Your friends are having so much fun with all the beautiful beaded jewelry they make; to wear themselves and for gifts.
Tahiti, the largest island, serves as the group's center of commerce, and not as a pearl growing mecca. Proper care will increase the life span of your cord.

Here is my web-site: http://www.faceonline.pl/index.php?do=/profile-6997/info